תקנון ותנאי שימוש באתר

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1. המפעילה – רוקגלאם בע"מ ח.פ 515193431
 2. האתר – אתר האינטרנט rockglam.co.il
 3. הבגדים/המוצרים – הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 4. המזמינה – כל גולשת או משתמשת בשירותים המוצעים באתר.
 5. כתובת למשלוח דואר – הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
 6. המועד המבוקש לאספקת הסחורה – המועד אשר נרשם ע"י המזמינה כמועד בו היא מעדיפה לקבל את הסחורה.
 7. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה.
 8. ימי ה עסקים אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

 

בכל מקום בתקנון זה בו נכתב "המפעילה" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמם.

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.

הוראות כלליות

 1. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.
 2. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים מיובאים והוא בבעלות המפעילה ומנוהל על ידה.
 3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של המפעילה:

טלפון: 077-4044607; כתובת דוא"ל: info@rockglam.co.il.

 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המזמינה באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידי המזמינה באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין המפעילה לבין המזמינה.
 2. כל מזמינה המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או המפעילה ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 3. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 4. רישומי המחשב של המפעילה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.
 5. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את המפעילה. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי המפעילה תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 6. יובהר ויודגש כי המפעילה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 7. המפעילה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והמפעילה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 8. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 9. המפעילה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכנים.
 10. המפעילה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. המפעילה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

 הרשמה לאתר וביצוע הזמנות באתר

 1. רכישת מוצרים תתבצע ע"י מזמינה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.
 2. המפעילה מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמינה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, המפעילה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למפעילה בגלל פרטים מוטעים, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמינה, תבצע המפעילה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמינה בדבר אישור העסקה.
 5. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי המפעילה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 6. ככל ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני המפעילה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהיההמפעילה מחויבת במכירת המוצר, ולמזמינה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למזמינה ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהמפעילה תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה למפעילה ו/או תבטל המפעילה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמינה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהיה רשאית המפעילה להציע למזמינה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמינה תקבל את הצעת המפעילה, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה שהמזמינה אינה מעוניינת במוצר החלופי, המפעילה תבטל את העסקה ולמזמינה לא תהיה טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם למפעילה ע"י המזמינה.
 8. כל מזמינה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת ע"י עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן ע"י המזמינה יישמר במאגר המפעילה כיעד המבוקש של המזמינה.
 9. יודגש כי כל מזמינה רשאית להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המזמינה הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה שהמזמינה הינה קטינה (מתחת לגיל 18) ו/או אינה זכאית לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריה ו/או את האפוטרופוסים החוקיים בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע ע"י הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.
 • המזמינה הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 1. יובהר כי המפעילה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמינה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:
 • אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.
 • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילה, באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של המפעילה.
 • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי עלפי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
 • אם ישנו חוב כספי למפעילה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
 • אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמינה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, המפעילה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמינה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני ומסרונים. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המזמינה נותנת את הסכמתה לכך שהמפעילה תהיה רשאית לשלוח לתיבת הדואר האלקטרונית שלה הודעות אלקטרוניות כאמור לעיל בעלות תוכן פרסומי, שיווקי וכיוצ"ב. כל מזמינה רשאית להסיר את עצמה מרשימת התפוצה כאמור בכל עת באמצעות שליחת בקשת הסרה.
 2. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את המפעילה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל המפעילה.
 3. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמינה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי המפעילה, המפעילה תיצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. רק מזמינה (גם אם מיענה את המשלוח לאחר) רשאית לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק") ולאמור לעיל ולהלן:
 • החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי, החזרת פריטים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר יזוכו ע"י החזרת הקרדיט לחשבון האישי באתר.
 • ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים למזמינה (לפני יציאתם ממחסני המפעילה) לא יגרור חיוב נוסף, והאתר יחזיר למזמינה את הסכומים ששילמה בגין העסקה. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.
 • בהתאם לחוק, המזמינה רשאית לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; באמצעות צ'ט לנציג המפעילה; בדואר אלקטרוני; או באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול על המזמינה לפרט את שמה ומספר הזהות שלה, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – מספר הזמנה.
 • מזמינה רשאית לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה.
 • הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה שהמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי המפעילה תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש,כי ניתן להחזיר את הפריט שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית.
 • הזיכוי ינתן רק בגין המוצרים שהוחזרו ולא ינתן זיכוי על משלוח החבילה למזמינה.
 1. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
 2. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 3. – באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל שהלקוחה הביעה עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט) – במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילמה, ללא ניכוי.
 4. לא ניתן להחזיר ו/או להחליף מדבקות סיליקון.
 5. אופן החזרת המוצרים – המזמינה תשלח את המוצר חזרה ללא עלות משלוח, כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילת משלוח (שירות דואר גוביינא). לחילופין, תוכל המזמינה לבקש מהמפעילה ו/או הספק (כנ"ל) שישלחו שליח לביתה לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונה הבלעדי של המזמינה.
 6. בקשה להמרת קרדיט לרכישה באתר לזיכוי כספי תתקבל עד שבועיים מיום מתן הקרדיט בפועל.
 7.  ניתן לזכות תשלום שבוצע בכרטיס מסוג "דיירקט". זיכוי יבוצע בכרטיס אשראי על שם המזמינה בלבד. לצורך כך ויהיה מקובל על המפעילה, יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארך. כמו כן, ניתן לבקש באופן מפורש לקבל קרדיט לרכישה באתר חלף ההחזר הכספי.
 8. בקשה להמרת קרדיט לרכישה באתר לזיכוי כספי תתקבל עד שבועיים מיום מתן הקרדיט בפועל. החזרת פריטים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר יזוכו ע"י החזרת הקרדיט לחשבון האישי באתר.
 9. את הזיכוי הכספי תקבל המזמינה בכפוף למדיניות חברת האשראי ולא יאוחר מ-28 יום מיום הגעת הפריט אל משרדי המפעילה, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. יודגש כי הזיכוי הכספי יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה גם באופן זה ועסקה שחויבה באמצעות בודד תזוכה בתשלום אחד). אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה – המפעילה תטפל בכך. הזמנות שהתשלום עבורם בוצע במזומן, ההחזר הכספי יבוצע ע"י העברה בנקאית ישירות לחשבון המזמינה, בכל מקרה או שאלה שמתעוררת, שירות הלקוחות של המפעילה יעמוד לרשות המזמינה בטלפון: 077-404-4607 ובכתובת דוא"ל: info@rockglam.co.il.

מדיניות החלפה

במידה שהזמינה אינה שלמה עם המידה של הפריט שרכשה, או שבגלל כל סיבה אחרת הזמינה מעוניינת להחליף אותו בפריט אחר – הזמינה תוכל לעשות זאת בקלות וללא כל עלותעד14 ימים ממועד אספקתו. לצורך ההחלפה, על המזמינה לשלוח את הפריט חזרה למפעילה, באמצעות מדבקת הגוביינא המצורפת למשלוח, כאשר דמי המשלוח יהיו על חשבון המפעילה– וכל זאת כדי שהרכישה של המזמינה תתבצע בקלות, באריזה שתקבל המזמינה עם הפריט יהיו כל ההוראות הדרושות לה לצורך החזרתו.ניתן לבצע החלפה מאותה הזמנה ללא עלות –עד פעמיים בלבד.

שימי לב! מטעמי סטריליות ושמירה על בריאות לקוחותינו, לא ניתן להחזיר או להחליף מדבקות סיליקון.  

החזרת/החלפת פריטים שבירים או עדינים

מוצרים אשר מוגדרים באתר כשבירים או עדינים:

 1. החזרת הפריט למשרדי המפעילה באבן יהודה, רחוב באר גנים 72;
 2. אם ברצון המזמינה ששליח יגיע לאסוף את הפריט ולהחזירו למפעילה– ההחזרה תהיה כרוכה בעלות משלוח בהתאם למיקומה של המזמינה.

שימו לב, פריט שביר או עדין אשר יוחזר למפעילה דרך דואר ישראל וייגרם לו נזק – לא ניתן יהיה להחליפו או לזכות את המזמינה בעבורו.

אספקה ומשלוחים

 1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
 2. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר. המפעילה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך שני ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך שלושה ימי עסקים (למעט כאשר מדבר במשלוח לאזורים המוגדרים כמרוחקים בהם המשלוח יימסר תוך 7 ימי עסקים). בזמן סייל ובחגים משלוח עד הבית עלול לקחת עד 7 ימי עסקים. במידה שהמזמינה מבטלת את המשלוח לאחר יציאתו לחברת השליחויות ו/או המזמינה מסרבת לקבל את המשלוח מחברת השליחויות, המזמינה תיאלץ לשאת בתשלום בסך 50 ש"ח עבור השליחות.
 3. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל (עד 14 ימי עסקים). עם זאת, יובהר, כי ככל שזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל, לא תהיה כל טענה למזמינה כלפי המפעילה בעניין.
 4. במשלוחים באמצעות נקודת איסוף יגיעו ליעדם בתוך 5 ימי עסקים. ייתכן שינוי מיקום עקב עומס/החלטת חברת השליחויות בלבד. במידה שנקודת האיסוף נסגרה המשלוח יועבר לנקודה הקרובה לה ביותר באזור הנבחר.
 5. במידה שכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחויות אינה מגיעה, ההזמנה תשלח למזמינה באמצעות דואר רשום.
 6. המפעילה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השליחויות השונות, אך תעמוד לרשות המזמינהעל מנת לנסות לפתור כל בעיה.
 7. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת השליחויות. המפעילה רשאית – אך לא מתחייבת – לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת המפעילה לספקה.
 8. בהזמנות עם שליח - השליח או חברת המשלוחים יתאמו מסירה ללקוח, אם הלקוח יבקש שהחבילה תושאר לו במקום המוסכם עליו, כגון ארון חשמל, מחוץ לדלת ביתו , החברה לא תישא באחריות על אובדן או גנבת החבילה.
 9. מועדי האספקה המפורטים בתקנון זה אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
 10. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמינה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
 11. במקרה של משלוח שהוחזר למפעילה מהדואר או לא נאסף ממשרדי המפעילה בבחירת אופציית איסוף עצמי – היות שהמזמינה לא אספה אותו מהסניף, המפעילה תשלח אותו אל המזמינה שנית (בתאום מראש), ובתוספת דמי משלוח בסך 15 ש"ח.
 12. במידה שלא נדרשה חבילה בדואר רשום, תינתן האפשרות לזיכוי כספי תוך 30 יום מרגע הגעת החבילה חזרה למשרדי המפעילה בקיזוז דמי המשלוח.
 13. במידה שהמזמינה לא הודיעה למפעילה תוך 30 ימים מההודעה שנשלחה למזמינה אם לשלוח אליה את המוצר או לבטל את ההתקשרות כאמור לעיל או במידה שהמזמינה לא הגיעה לאסוף את המוצר שנשלח אליה גם בפעם השנייה, אזי המזמינה תיחשב כמי שקיבלה את המוצר ושהמוצר נמסר לה בפועל. במקרה זה המפעילה לא מחויבת להמשיך להחזיק את המוצר לתקופה העולה על 30 ימים. במקרה בו המפעילה בחרה להמשיך ולשמור את המוצר למזמינה לתקופה לפי שיקול דעתה, היא תהיה רשאית לגבות מהמזמינה דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר המוצר וכן להחליט בכל שלב על הפסקת שמירת המוצר.

עלויות משלוח

דואר רשום לסניף הקרוב לבית המזמינה בהזמנה מעל 149 ש"ח (לכל חלקי הארץ) – חינם.

דואר רשום לסניף הדואר הקרוב לבית המזמינה בהזמנה מתחת ל-149 ש"ח – 15 ש"ח.

שליח עד הבית בהזמנה מעל 299 ש"ח (לכל חלקי הארץ) – חינם.

שליח עד הבית בהזמנה מעל 99 ש"ח – 15 ש"ח.

שליח עד הבית בהזמנה מתחת ל-99 ש"ח – 20 ש"ח.

 

משלוח הפריט מהמזמינה למפעילה, במקרה של החלפה או החזרה – חינם, על חשבון המפעילה, באמצעות מדבקת הגוביינא אשר מצורפת למשלוח, במקרה שהמזמינה לא שמרה את מדבקת הגוביינא, על המזמינה לשלוח למפעילה את ההחזרה בדואר רשום או רגיל.

אחריות

 1. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה –תהיה עילת התביעה אשר תהיה – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז המפעילה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את המפעילה ו/או מי מטעמה.
 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 4. בכל מקרה לא תישא המפעילה ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. המפעילה ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לשימוש שתעשה המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המפעילה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים.
 6. המפעילה ו/או מטעמהלא יהיו אחראיים לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 7. המפעילה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות של המפעילה בטלפון: 077-4044607 ובכתובת הדוא"ל: info@rockglam.co.il, והמפעילה תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של המפעילה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של המפעילה מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של המפעילה מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של המפעילה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 5. השם rockglam by stav&alexa וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של המפעילה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום ע"י החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של המפעילה.
 8. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robotsוכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

מדיניות פרטיות

 1. כדי לרכוש מוצר, יש לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו את המזמינה בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן המזמינה מתבקשת לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
 2. השימוש והגלישה באתר, מהווים הסכמה מצד המזמינה ושאר הגולשים באתר לכל התנאים המפורטים בתקנון זה. כל מסירת מידע לאתר כמוה כהסכמה מצד המזמינה והגולשים באתר לשימוש, גילוי, חשיפה ואיסוף של המידע בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. בדפים מסוימים באתר, ייתכנו שירותים המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים כגון: שם, כתובת, מען, דרכי התקשרות וכתובת הדואר האלקטרוני. שירותים אלה יינתנו רק לאחר מסירת הפרטים בשדות החובה, כמבוקש. הזנת הפרטים האישיים באתר ייחשב כהסכמה מצד המזמינה למסירת הפרטים והמזמינה אינה יכולה להעלות טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה בעניין זה.
 4. המפעילה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, המפעילה, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינה ו/או למי מטעמה אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של המפעילה.
 5. המפעילה עושה מאמץ לספק למזמינה שירות תקין ובאיכות גבוהה. המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. אולם אין בכך כדי להבטיח הגנה מלאה על המידע שיימסר למפעילה דרך האתר. לפיכך, המפעילה אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל המפעילה או אצל מי מספקיה, ועל כל מזמינה לשקול בזהירות את המידע שמועבר לאתר.
 6. המפעילה משתמשת בחברת פיי פלוס, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.
 7. חברת פיי פלוס עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1.
 8. המפעילה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמינה.
 9. הפרטים האישיים של כל מזמינה ישמרו במאגר המידע של המפעילה. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל מזמינה רשאית, בכל עת, לפנות למפעילה ולבקש לעיין במידע הנוגע לגביה ומצוי במאגר זה.
 10. כל מזמינה זכאית לבקש מהמפעילה למחוק ו/או לשנות ו/או לתקן את פרטיה האישיים המצויים במאגר המידע, והמפעילה תפעל בהתאם להוראות הדין.
 11. המפעילה תימנע, ככל האפשר, ממסירת נתונים ממאגר המידע שברשותה לידי צדדים שלישיים, ותעשה זאת רק במקרה בו ניתנה הסכמה מפורש למסירת המידע. המפעילה תמסור את המידע האישי אם תהיה מחויבת לעשות זאת על פי דין ו/או ע"י רשות מוסמכת וכן לצורך ביצוע השירותים.
 12. המפעילה רשאית להשתמש בנתונים האישיים אשר ימסרו באתר ובמידע שתאסוף אודות הרגלי הגלישה של המזמינה ושל הגולשים באתר, וזאת לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, יצירת קשר (במידת הצורך) או לצורך מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה.
 13. המפעילה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש.

 

מקום השיפוט והדין החל

על התקנון ותנאי שימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין הקשור ו/או הנובע מתקנון ותנאי השימוש באתר זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל אביב יפו.